REGULAMIN

STUDIO TATUAŻU INKOGNITO

§ 1. Właściciel

   Właścicielem studia Ink-ognito pod adresem 44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 4 jest Ink-ognito Tomasz Torfiński.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Tatuaż w studio Ink-ognito mogą wykonywać jedynie osoby pełnoletnie.

 2. Piercing w studio Ink-ognito mogą wykonywać osoby pomiędzy pełnoletnie lub pomiędzy 16 a 18 rokiem życia posiadające pisemną zgodę opiekuna prawnego. 

 3. Projekt jest przez tatuatora przedstawiany i konsultowany w dniu umówionej sesji.

 4. Warunkiem koniecznym przystąpienia do sesji bądź wykonania piercingu jest podpisanie formularza zawierającego kwestionariusz zdrowotny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Umówienie się na sesję/piercing jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu a klient  zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 

 6. Właściciel ma prawo odmówić wykonania tatuażu osobie będącej pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. 

 7. Właściciel ma prawo odmówić wykonania tatuażu jeśli odnotuje u klienta przeciwwskazania zdrowotne do wykonania tatuażu. 

 8. Właściciel ma prawo odmówić wykonania tatuażu osobie, która nie zastosuje się do sesji zgodnie z wytycznymi, które klient otrzymuje w momencie dokonania zapisu. 

§ 3. Zapisy

 1. Na wizytę można umówić się poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem kanałów Social Media: Facebook i Instagram

 2. Odpowiedź zwrotna na wiadomość zostanie wysłana w przeciągu 24h. W przypadku braku uzyskania wiadomości zwrotnej w tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 785 343 605

 3. Umawiając wizytę klient jest zobowiązany: opisać tatuaż, który chciałby wykonać (mile widziane zdjęcia referencyjne); podać miejsce wykonania tatuażu oraz określić rozmiar tatuażu.

 4. Możliwe są indywidualne konsultacje przed wykonaniem tatuażu – termin konsultacji należy ustalić z wyprzedzeniem. 

§ 4. Przebieg sesji

 1. Klient ma obowiązek przygotować się do sesji zgodnie z wytycznymi, które otrzyma w momencie dokonania zapisu. 

 2. W trakcie tatuowania w sali zabiegowej mogą przebywać tylko tatuatorzy oraz osoby tatuowane. 

 3. Klient ma obowiązek dbać o tatuaż/piercing zgodnie z instrukcją, którą po wykonanej sesji wręczy mu osoba wykonująca zabieg. 

§ 5. Dane osobowe

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i dokonując zapisu na wykonanie tatuażu/piercing klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Właściciela, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

 2. Właściciel informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Właściciela w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Właściciela na piśmie.

 3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i dokonując zapisu na sesję/piercing klient wyraża ponadto zgodę na publikację imienia i nazwiska.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem umówienia się na sesję jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 6. Płatność

 1. Cena sesji jest ustalana indywidualnie w momencie dokonywania zapisu. 

 2. Można dokonać płatności gotówką lub kartą.

§ 7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonanych usług klient może zgłaszać jedynie w formie pisemnej na adres siedziby Właściciela z dopiskiem „Reklamacje “

 2. Reklamacja powinna zawierać datę wykonania usługi, imię i nazwisko tatuatora/piercera, który wykonywał zabieg, adres e-mail, numer telefonu i powód reklamacji.

 3. Uczestnicy uprawnieni są do składania reklamacji w przeciągu 30 dni od wykonanej usługi.  Złożone po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane.